Opłaty środowiskowe

Written by admin on 19 lutego 2011. Posted in Sanepid

papiery1 Przepisy wprowadzające ułatwienia dla przedsiębiorców de facto usunęły kwestie opłat srodowiskowych z życia medycyny ambulatoryjnej.

czytaj więcej…

 

A jak to wyglądało w przepisach , kiedy ten obowiązek był aktualny?

Opłaty środowiskowe – podstawy prawne

 

  • Ustawa o ochronie środowiska  >>
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat >>

Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska

 

 

 

formularz

   Przedmiot opłat:

 

Art. 273. 1. Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:
1)   wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
2)   wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3)   pobór wód;
4)   składowanie odpadów.

Ad 1) dotyczy to naszych instalacji grzewczych w gabinetach (o ile są w naszym władaniu) i samochodów rejestrowanych na działalność gospodarczą

W orbicie zainteresowania organów pobierających opłaty środowiskowe i oczekujących na sprawozdania są tzw "podmioty korzytające ze środowiska"

    Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

20)  podmiocie korzystającym ze środowiska – rozumie się przez to:

a)  przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

b)  jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

c)  osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;

Co jeśli nie złożymy zestawienia ? [składa się je  do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza ]

Art. 288. 1. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:

1)   nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

2)  […]

2. Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie:

1)   pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat;

2)   innych danych technicznych i technologicznych.

3.[..]

Art. 359. 1. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 287 ust. 1, nie prowadzi wymaganej ewidencji, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu, o którym mowa w art. 286.

 

Kiedy nie wnosimy opłat?

Art. 289. 1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł. Przepisy art. 286 ust. 1-2 stosuje się odpowiednio. [tz. opłaty nie wnosimy ale zestawienie złożyć należy]

————————————————————-

 

 

Komu zapłacić, jak ustalić opłatę ?

 

W zasadzie interesują nas 2 wielkości:

  • Liczba litrów paliwa zakupionego na rachunek formy i zaliczonego do kosztów

Tabela w Obwieszczeniu Ministra Środowiska podaje stawkę za poszczególne rodzaje paliwa w zależności  od  dnia pierwszej rejestracji pojazdu. Podane w tabeli stawki odnoszone są do 1 tony paliwa .
Np. lekarz kupuje 50 litrów paliwa miesięcznie. To daje 300 litrów na półrocze.

Ponieważ ciężar właściwy benzyny to 720-780 kg/m.sześć , to owe 300 litrów daje maksymalnie 240 kg czyli  0,24  tony. Taka wielkość przemnożona przez  kilka czy nawet kilkanaście złotych za tonę  da opłatę od 2 do 5 złotych. A ponieważ nie wnosi się opłat niższych od 400 zł  sprawa nie istnieje. Istnieje tylko obowiązek złożenia zeznania.

 

  • Wielkość zużytego opału na potrzeby firmy, na który wystawiony jest rachunek na firmę .

Jeśli dzierżawimy lokal wraz z ogrzewaniem to opał nas nie interesuje bo za opał płaci wynajmujący nam lokal własciciel. Jeśli zaś mamy własny lokal z własnym kotłem i kupujemy gaz[węgiel] na rachunek firmy to zużycie przez nas opału podlega  opłacie.
Tu stawka za zużycia paliwa gazowego odnosi się do 1 miliona kubików[m.sześć]

Istnieje jeszcze kwestia komu płacić za zużyte paliwo -opłaty wnosi się na rachunek  i zestawienia przesyła się
1. W przypadku kotłów grzewczych : urzędu marszałkowskiego województwa, w którym  [mówiąc kolokwialnie] ten kocioł działa,
2. W przypadku paliwa silnikowego – urzędu marszałkowskiego, w którym zarejestrowana jest firma.

Przykład: firma zarejestrowana jest we Wrocławiu , ale ma gabinet np.. w Rawiczu (wielkopolskie), gdzie postawiła sobie budynek z własnym kotłem grzewczym. I do tego Rawicza z Wrocławia dojeżdżają lekarze z Wrocławia samochodami firmowymi. Opłaty zapewne żadnej za kocioł nie będzie , ale zestawienie za kocioł grzewczy wysyła ta firma Marszałkowi w Poznaniu,  a za paliwo silnikowe Marszałkowi we Wrocławiu [bo tam jest zarejestrowana]

 

Obwieszczenia Ministra Środowiska

ws stawek za korzystanie ze środowiska

 

ZA ROK:

Print Friendly, PDF & Email