Będzie zwrot majątku izb !!

Written by admin on 2 grudnia 2009. Posted in Artykuły

Senasacyjne głosowanie w Sejmie.Rządowi zabrakło 3 głosów

  •  jak głosowali posłowie? >>
  • video z głosowania >>

W środę 2 grudnia zebrała się Komisja Zdrowia Sejmu by wyrazić opinię o uchwale Senatu RP wprowadzającej 14 poprawek do ustawy o izbach lekarskich.

Najważniejszą dla izb poprawką było dodanie art 120a stanowiącego o zwrocie nieruchomości zakupionych przez izby przed ich delegalizacją w latach 50-tych.

Rzecz dotyczyła w zasadzie dwóch izb: krakowskiej i poznańskiej. Społeczności tych izb czekały z niecierpliwością na ten werdykt bo dla działalności tych samorządów perspektywa przejęcia nieruchomości oznaczłałaby poważne wsparcie finansowe (choć pewnie z początku wymagałoby to znacznych inwestycji).

Komisja przegłosowała odrzucenie tej poprawki

Sprawozdanie komisji zdrowia

 Już podczas rozpatrywania sprawozdania komisji ok godz 17.30 zarówno PiS ustami posła Latosa jak i PSL (pos,Sopliński) ogłosiły że poprą wbrew Platformie tę poprawkę.

Sejm głosował poprawki nad tą ustawą o godz.19.15

Przed głosowaniem z zapytaniem wystąpili posłowie: Woda (PSL) i Piecha (PIS). Dostali brawa z sali. Min. Twardowski bronił stanowiska Rządu tłumacząc, że otworzy to drogę do roszczeń ze strony innych izb (np.aptekarskich).

Nie pomogło. Zgodnie z Konstytucją Sejm odrzuca poprawkę Senatu bezwzgledną większościa głosów .Do odrzucenia zwrotu majątku potrzeba było 213 głosów. Rząd zdołał zebrać 210. 11-tu posłów PO głosowało przeciw odrzuceniu poprawki a 2 się wstrzymało.

Poprawka Senatu przeszła więc powodując dodanie do art 120 art 120 a w brzmieniu:

 

 

Art. 120a. 1. Okręgowe izby lekarskie są następcą prawnym działających do 1950 r. okręgowych izb lekarskich oraz okręgowych izb lekarsko-dentystycznych i są uprawnione, jeżeli nie narusza to ujawnionego w księdze wieczystej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego osób trzecich, do występowania o zwrot nieruchomości stanowiących w podanym okresie własność tych podmiotów.

2. Okręgowa izba lekarska występuje o zwrot nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest niezbędna dla wykonywania jej zadań.

3. Stwierdzenie, że okręgowa izba lekarska jest następcą prawnym właściciela nieruchomości, w rozumieniu ust. 1, oraz orzeczenie o zwrocie na rzecz okręgowej izby lekarskiej nieruchomości następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę.

4. Ostateczna decyzja wojewody, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

5. Wnioski o wszczęcie postępowania zgłasza się do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Print Friendly, PDF & Email