Autonomia – kalendarium do02/2009

Written by admin on 18 kwietnia 2009. Posted in Kalendarium

   Kalendarium działań związanych z projektem Autonomii Stomatologów w obrębie izb lekarskich

2009- luty-czerwiec

Projekt ustawy wędruje jeszcze dwukrotnie na linii MZ-Rząd (usunięte zostają np. zapisy ustalające podział terytorialny izb ) 18 czerwca 2009 Rada Ministrów przyjmuje projekt i przesyła do Sejmu

USTAWA W Parlamencie – specjalna strona

 

2009-styczeń

Ustępy artykułu projektu ustawy gwarantujące stomatologom odrębne wybory do rad lekarskich i na Krajowy Zjazd Lekarzy zostają wykreslone z projektu na etapie prac w Rządowym Centrum Legislacji.

Porozumienie prowadzi diałania w celu powrotu wykreslonych ustępów art6 do następnych wersji projektu

 

2008-12-04

Propozycje zmian w ustawie o izbach odrzucone przez NRL zostały uwzględnione w projekcie nowej ustawy przygotowanej przez Ministerstwo. Wniosek do MZ złożył w tej sprawie Związek Lekarzy Dentystów-Pracodawców Ochrony Zdrowia [Kraków].Prezes NRL K.Radziwiłł wyraził wobec faktu dokonania tej zmiany stanowczy sprzeciw gdyż -jak twierdzi- wniosek pochodzi od „małej grupki stomatologów” a jedynym organem uprawnionym do reprezentowania lekarzy i lekarzy dentystów jest Naczelna Rada Lekarska . My zaś pytamy: a co z Konstytucją? Czy jako lekarze nie mamy już praw obywatelskich? A co ze Stanowiskiem NRL z 11.04.2003 , które już 5 lat temu zakładało to, czego teraz NRL tak stanowczo nam odmawia?

 

2008-11-12

Dyskusja dotycząca izb lekarskich prowadzona przez internautów w ramach listy dyskusyjnej endodoncja.pl. Redakcja www.wil.org.pl proponuje uczestnikom dyskusji ankietę dotyczącą optymalnego kształtu samorządu zawodowego lekarzy dentystów. 94% opowiada się za zmianami w tym 87% za osobną izbą. W ankiecie bierze udział 226 stomatologów. Wyniki ankiety

 

2008-10-25

Ministerstwo Zdrowia rozsyła do konsultacji własny projekt ustawy o izbach lekarskich z prośbą o nadsyłanie propozycji i uwag. Propozycje, które przepadły w głosowaniach w NRL zostają wysłane do Ministerstwa w formie postulatu części środowiska stomatologicznego

 

2008-09-19

Pomimo odrzucenia proponowanych poprawek do izbowego projektu nowej ustawy o izbach lekarskich inicjatorzy projektu szerszej autonomii zgłaszają projekt poprawek do nowej ordynacji wyborczej (uchwała NRL) Również i te poprawki zostają przez Radę Naczelną odrzucone. Jednym z oponentów tej poprawki (patrz protokół) był szef Krajowej Komisji Wyborczej NIL dr Ładysław Nekanda Trepka. Wyraził  on swój sprzeciw następującymi słowami : „zgodnie z opinią Pana Prof. Winczorka taka regulacja stanowiłaby nieuzasadnione ograniczenie biernego prawa wyborczego.” Prof.Winczorek uchodzi za czołowego polskiego konstytucjonalistę i z jego opinią musi liczyć się każdy, kto chce grzebać w materii związanej z ustawą zasadniczą. Poproszony dr Nekanda-Trepka o udąstepnienie opinii Pana Profesora Winczorka. Dr Trepka oświadczył  , że „była to ustna opinia , jaką Profesor wyraził w czasie rozmowy telefonicznej„(!) .

 

2008-05-28

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej odrzuca wszystkie postulowane zmiany w zasadach wyborczych prowadzące do możliwości wyboru członków rad lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy w myśl zasady „lekarze głosują na lekarzy a lekarze dentyści na lekarzy dentystów”. Odrzuca także pomysł wpisania do projektu nowej ustawy o izbach lekarskich zasady, że wyłączne prawo zgłaszania kandydatur na stanowiska funkcyjne ( w radach lekarskich) dedykowane stomatologom ma zgromadzenie delegatów-stomatologów na właściwy zjazd lekarski lub właściwa komisja stomatologiczna

 

2008-05-08

Wniosek inicjatorów dyskusji dotyczący sposobu przeprowadzenia szerokiej konsultacji w środowisku stomatologicznym zagadnień poruszanych podczas konferencji 28.04

 

2008-04-28

Konferencja w NIL poświęcona zgłoszonym wnioskom o zmiany organizacyjno-wyborcze.

 

2008-04-19

Stanowisko Komisji Stomatologicznej ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

 

2008-04-14

Ostateczna propozycja zmian organizacyjno-wyborczych zgłoszona przez wiceprzewodniczących OIL 4 izb okręgowych

 

2008-04-07

Opinie prawne nt możliwości wprowadzenia różnych wariantów zmian w ustawie o izbach lekarskich i regulaminie wyborów opinia 1 | opinia 2 | opinia 3 | opinia 4 .  Wyznaczono spotkanie delegatów na KZL na 28 kwietnia w Warszawie.

 

2008-03-27

Pismo wiceprezesa NRL dr Anny Lelli do delegatów na Krajowy Zjazd

 

2008-03-25

Sondaż przeprowadzony wśród delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy będących lekarzami dentystami oraz wśród przewodniczących komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich.

 

2008-marzec-14-19

Stanowiska Prezydiów Komisji Stomatologicznych Izb: w Szczecinie , Koszalinie , Krakowie , Poznaniu

 

2008-03-05

Artykuł wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Roberta Stępnia „Autonomia potrzebna od zaraz ” opublikowane w wydanym z okazji Targów Krakdent 2008 numerze czsopisma dla stomatologów E-Dentico

2007-08-16

Wniosek wiceprzewodniczącego ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej A.Cisło do Komisji Stomatologicznej NRL o rozpatrzenie przedłożonego projektu zmian w ordynacji wyborczej zakładającego wyłączność prawa odpowiednich gremiów stomatologicznych do zgłaszania kandydatur na stanowiska funkcyjne dedykowane stomatologom.

2007-06-22

Naczelna Rada Lekarska uzupełenia skład swego Prezydium po śmierci wiceprezesa Andrzeja Fortuny. Komisja Stomatologiczna NRL rekomenduje na stanowisko wiceprezesa Annę Lellę, a ponieważ pełniła   ona funkcję członka Prezydium Komisja na jej miejsce rekomenduje Roberta Stępnia [pdf] . pom,imo tych ustaleń podczas posiedzenia Rady pada na stanowisko członka Prezydium NRL kandydatura „z sali” – kandydatura Zdzisława Annusewicza i to on właśnie ostatecznie zostaje wybrany wbrew rekomendacji Komisji na stanowisko w Prezydium NRL

2004-02-27

Naczelna Rada Lekarska odrzuca przygotowany na bazie prac Zespołu ds Autonomii Lekarzy Stomatologów projekt zmian w ordynacji wyborczej do izb.

2003-04-11

Stanowisko NRL 36/03/IV z 11 kwietnia 2003 w sprawie kierunków prac nad określeniem zasad autonomii lekarzy stomatologów w ramach izb lekarskich tworzonych przez lekarzy i lekarzy stomatologów

 

2002

  • Powołanie Zespołu ds Lekarzy Stomatologów. uchwała NRL
  • Wyniki głosowania zorganizowanego w dniu 14 czerwca 2002r na posiedzeniu Komisji Stomatologicznej NRL w Gdyni . Sprawozdanie z posiedzenia Komisji
  • Raport Komisji Europejskiej z „peer review” – Przeglądu prac dostosowawczych związanych z harmonizacją oraz implementacją prawa w zakresie uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych (…) – 12 – 14.03.2002 r. | Cały raport | Zalecenie nr14 .

 

Print Friendly, PDF & Email