Porozumienie na rzecz autonomii środowiska lekarzy dentystów

Written by admin on 16 grudnia 2008. Posted in Autonomia-dokumenty

Kraków, Poznań 17 grudnia 2008

 

P O R O Z U M I E N I E

Doceniając rolę i znaczenie wspólnego samorządu obu zawodów lekarskich oraz wagę poszanowania praw wszystkich jego członków, w trosce o właściwy kształt całości przepisów prawa dotyczących lekarzy i lekarzy dentystów oraz wewnętrznych przepisów samorządu lekarskiego :

 

1. Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych z siedzibą w Krakowie,
ul Krupnicza 11a, 31-123 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145187, reprezentowane przez:

1) Roberta Stępnia ? Prezesa Zarządu,

2) Andrzeja Stopę ? Sekretarza Zarządu,

 

oraz

 

2. Związek Lekarzy Dentystów ? Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Krakowie,
ul Krupnicza 11a, 31-123 Kraków, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213566, reprezentowany przez:

1) Katarzynę Siembab ? Prezesa Zarządu,

2) Dariusza Kościelniaka ? Wiceprezesa Zarządu,

oraz

 

3. Stowarzyszenie Lekarzy Indywidualnie Praktykujących z siedzibą w Poznaniu,
ul. Międzyborska 69, 60-162 Poznań, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094062, reprezentowane przez Stanisława Schneidera ? Prezesa Zarządu

p o s t a n a w i a j ą

 

zawrzeć porozumienie dotyczące wspólnego działania na rzecz takiego ukształtowania przepisów prawa oraz wewnętrznych uregulowań dokonywanych przez organy samorządu lekarskiego aby stwarzały one warunki do :

  • wzrostu poczucia odpowiedzialności lekarzy i lekarzy dentystów za swoją korporację,
  • podniesienia roli delegatów na zjazdy lekarskie,
  • ustanowienia właściwej proporcji wpływu przedstawicieli obu zawodów lekarskich na decyzje podejmowane w imieniu wspólnej korporacji

W zakresie reprezentacji interesów swych członków ?lekarzy dentystów sygnatariusze Porozumienia opowiadają się za niezwłocznym wprowadzeniem szerokiej autonomii lekarzy dentystów w ramach izb lekarskich obejmującej zarówno kwestie wyborcze jak i uzyskanie przez reprezentację lekarzy dentystów samodzielności , o jakiej mowa w Stanowisku 36/03/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 kwietnia 2003 roku.

 

Sygnatariusze zobowiązują się do działań na rzecz uzyskania jak najszerszego poparcia członków samorządu lekarskiego dla proponowanych przez siebie rozwiązań.

Sygnatariusze postanawiają również, że w ramach wspólnych działań wyznaczą Pełnomocnika reprezentującego Sygnatariuszy przed organami władzy publicznej oraz organami samorządu lekarskiego.

 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów Kas Chorych

(Robert Stępień ? Prezes Zarządu)

(Andrzej Stopa ? Sekretarz Zarządu)

 

W imieniu Związku Lekarzy Dentystów ? Pracodawców Ochrony Zdrowia:

 

(Katarzyna Siembab ? Prezes Zarządu)

(Dariusz Kościelniak ? Wiceprezes Zarządu)

 

W imieniu Stowarzyszenia Lekarzy Indywidualnie Praktykujących:

 

(Stanisław Schneider ? Prezes Zarządu)

 

 

Print Friendly, PDF & Email