Obowiązek przekazania pacjentowi przystępnej informacji a formularze zgody

Written by admin on 6 listopada 2011. Posted in Publikacje-poradniki

 Medycyna Praktyczna

dr n. prawn. Dorota Karkowska, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 

Pacjent ma prawo, aby informacje przekazywane mu przez lekarza były "przystępne" (art. 9 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.]). Jest to niezwykle ważna kwestia, wielokrotnie wcześniej poruszana w doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym.

Zobowiązanie do udzielenia przystępnej informacji wynika również z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm. dalej: ustawa lekarska) i art. 13 ust. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej, które nakazują, aby informacja udzielana pacjentowi była sformułowana w sposób dla niego "zrozumiały".

Lekarz, formułując informację, jest zobowiązany użyć takich określeń i nazw, które będą dla pacjenta zrozumiałe. Wymaga to uwzględnienia wielu aspektów konkretnej sytuacji i wiedzy pacjenta, jego dojrzałości psychofizycznej, stanu świadomości, wieku, wykształcenia itp. Należy unikać hermetycznego języka zawodowego, opierającego się na różnych fachowych terminach. Skutkiem niewłaściwego przekazywania informacji może być sytuacja zgody nieobjaśnionej. Oznacza to, że zgoda wyrażona po uzyskaniu informacji przekazanej w sposób niezrozumiały i niedostosowany do możliwości intelektualnych pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego jest nieskuteczna, co pozbawia ją znaczenia prawnego.

całość dla użytkowników serwisu MP

 

Print Friendly, PDF & Email